De bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van CRV u.a. kent 10 districten, een ledenraad, een hoofdbestuur en drie jongerenraden.

 

organogramDistricten
Samen met andere CRV-leden vormt u een district. Coöperatie CRV kent districten waar zowel de melkvee- als de vleesveeleden onder vallen. Eén keer per jaar komt u als leden van uw district bijeen op de CRV-winterbijeenkomst. Tijdens deze ledenbijeenkomst worden nieuwe bestuurders gekozen of herkozen; elke district kent 8 tot 12 bestuursleden.
Verder neemt u kennis van het reilen en zeilen van uw district, de coöperatie en haar onderneming CRV. Ook worden de jaarcijfers en het eventuele ledenvoordeel met u besproken én is er een actueel thema, dat bedoeld is om vakkennis te delen. Na afloop is er tijd voor een gezellige ontmoeting en kunt u napraten met uw collega’s, bestuurders en medewerkers van CRV.

Kaart met districten

Bekijk alle districtsbestuurders

Drukwerk
Afdelingen
Zoals op bovenstaande kaart is te zien, zijn de Vlaamse districten nog onderverdeeld in afdelingen; deze afdelingen vormen echter geen onderdeel van de zeggenschapsstructuur. Die loopt namelijk vanuit de leden via het districtsbestuur naar de ledenraad.
Wel kunnen de afdelingen worden gebruikt om leden binnen het district (op afdelingsniveau) uit te nodigen voor de winterbijeenkomsten of om activiteiten te organiseren in het kader van de ledenbetrokkenheid in de afdeling.
In de bovenstaande kaart zijn binnen district 9 en 10 de grenzen van de 11 melkvee-afdelingen weergegeven. De 5 vleesveeafdelingen zijn weergegeven in onderstaande kaart.

Drukwerk

Regio’s
Verschillende districten vormen tezamen een regio. Coöperatie CRV kent 3 regio’s: Noord, Midden en Zuid. De regio vormt geen formeel orgaan in de bestuurlijke organisatie, maar wordt gebruikt bij de voordrachten – aan de Ledenraad – voor de leden van het hoofdbestuur van de coöperatie CRV en de Fokkerijraad en de Inforaad van het bedrijf CRV. Dit garandeert een goede geografische spreiding van de leden van deze organen over het gehele CRV werkgebied.

 

Ledenraad
Alle districtsbestuurders uit Nederland en Vlaanderen vormen tezamen de ledenraad van de coöperatie CRV. De Ledenraad bestaat daarmee uit 87 leden en zij is het ‘hoogste orgaan’ in de coöperatie.

NB: In 2018 zal de ledenraad zoveel mogelijk via natuurlijk verloop krimpen naar het bij de oprichting van coöperatie CRV, vastgestelde aantal van 87.

De ledenraad heeft alle bevoegdheden die in de wet zijn toegekend aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij daarvan in de statuten wordt afgeweken. Zie hiervoor verder de statuten van coöperatie CRV op deze website: link opnemen

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur van de coöperatie CRV heeft tot taak de coöperatie te besturen. Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directie van CRV.

Samenstelling van het hoofdbestuur (per 31-8-2017):

– P. J. D. (Peter) Broeckx, Dessel | voorzitter
– W. (Wietse) Duursma, Bellingwolde | vicevoorzitter
– K. J. (Kurt) Faes, Meer
– A. P. H. J. (Fons) Kersten, Sevenum
– S. (Sjoerd) Schaap, Tirns
– P. (Peter) Schrijver, Epse
– G. J. (Gert-Jan) Verploeg, Buurmalsen

Het hoofdbestuur van de coöperatie CRV bestaat uit zeven leden, waarvan:

  • 3 leden voortkomen uit de regio’s; tenminste 1 lid uit elke regio;
  • 3 leden over het totale werkgebied geselecteerd kunnen worden;
  • 1 voorzitter die eveneens uit het gehele werkgebied kan voortkomen.

De zeven veehouder-leden van het hoofdbestuur maken allen deel uit van de Raad van Commissarissen (RvC) van het bedrijf CRV Holding BV. Naast het hoofdbestuur kent coöperatie CRV diverse raden en commissies, die het hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen, waaronder de CRV-adviesraad, de dubbeldoelraad en de jongerencommissies.

De CRV-adviesraad
De CRV-adviesraad vervult een adviserende rol richting het bedrijf CRV op het gebied van marktontwikkelingen in de melkveehouderijsector. Afhankelijk van de actualiteit komen tijdens raadsbijeenkomsten onderwerpen aan bod als innovatie, fokkerij, managementproducten, CO2-reductie, dierenwelzijn en reproductietechnieken. De raadsleden bespreken de onderwerpen met het doel de vertaalslag te maken naar wat dit betekent voor de producten en diensten van CRV. ‘De verschillende standpunten en praktijkverhalen van veehouders uit alle regio’s helpen ons om leden en klanten van CRV te blijven bieden waar ze echt op zitten te wachten. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen’, aldus voorzitter Wichard Kievit.

De dubbeldoelraad
Dubbeldoelrassen staan weer volop in de belangstelling. Daarom heeft CRV een dubbeldoelraad die adviseert over de behoefte van veehouders, positionering van dubbeldoel binnen het bedrijf CRV, de vermarkting van sperma van dubbeldoelstieren en de invulling van de fokprogramma’s. De veehouders die zitting hebben in de dubbeldoelraad worden verder onder andere betrokken bij het selecteren van dieren voor shows. De raad bestaat uit veehouders met een mrij-achtergrond en fleckviehhouders.

Jongerenraden
De coöperatie CRV kent drie jongerenraden, in elke regio één. Elke jongerenraad kent twaalf leden. Uit ieder district van de coöperatie CRV worden enkele jongeren gevraagd door het districtsbestuur, in samenspraak met de jongerenraad, om hier op persoonlijke titel deel van uit te maken. Affiniteit en interesse in de veehouderij en CRV in het bijzonder zijn voorwaarden om toe te kunnen treden. De maximale leeftijd bij aantreden van een lid is 26 jaar. De zittingsduur is vier jaar en men is niet herkiesbaar. Leden van de jongerenraad kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van het districtsbestuur, adviesraden of het hoofdbestuur.

De raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CRV Holding BV. De RvC benoemt de leden van de directie, en staat haar met raad terzijde. Alle leden van het hoofdbestuur van de coöperatie CRV zijn tevens lid van de RvC van het bedrijf CRV. Daarnaast bestaat de RvC uit twee of drie externe commissarissen.

Voor de samenstelling van de RvC verwijzen we naar de website van CRV.