Toezicht kwaliteit

Voor het toezicht op de kwaliteit en gebruik van de data heeft coöperatie CRV verschillende commissies met in- en externe toezichthouders ingesteld.

  • Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
  • Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
  • Geschillen Commissie (GC)

De Commissie Toezicht Erkenning Gegevensverzameling (CTEG)

De Commissie Toezicht Erkenning Gegevensverzameling is ingesteld door het hoofdbestuur van de coöperatie CRV en heeft primair tot taak het houden van toezicht op de naleving van de reglementen, in het werkgebied van CRV-Coöperatie in Nederland. Hiertoe heeft het hoofdbestuur zijn bevoegdheden op dit terrein in Nederland aan de commissie CTEG gedelegeerd. Voor Vlaanderen is een aparte CTEG-commissie benoemd door CRV Vlaanderen vzw.

Ter uitvoering van de primaire taak behandelt de commissie de resultaten van kwaliteitscontroles (uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de reglementen) en draagt zij zorg voor het opstellen, aanpassen en actualiseren van de reglementen, die vervolgens worden vastgesteld door het hoofdbestuur van de coöperatie CRV. De commissie is bevoegd sancties op te leggen indien er niet conform de reglementen is gehandeld.

De commissie is ook adviesorgaan voor directie en hoofdbestuur en heeft een coördinerende functie voor de kwaliteitscontrole binnen de coöperatie CRV en de contractorganisaties. In dit verband rapporteert de commissie jaarlijks door middel van het jaarverslag aan het hoofdbestuur en de leden. De commissie vergadert minimaal twee maal per jaar.

De commissie bestaat uit drie leden die voortkomen uit het hoofdbestuur van coöperatie CRV en één afgevaardigde uit de contractorganisaties. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

Samenstelling CTEG (per 31-8-2017)
– S. Schaap, Tirns
– P. Schrijver, Epse
– J. Koopmans, Zeewolde (namens contractorganisaties)

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)

De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens houdt toezicht op de naleving van het protocol ‘De omgang door CRV met de toegang tot de CRV Iris-dierendatabase’. Ook beoordeelt CTGG de rechtmatigheid van verstrekkingen op basis van het protocol in de Nederlandse en Vlaamse markt. De commissie heeft een adviserende rol richting de directie van CRV.

Samenstelling CTGG (per 31-8-2017)
– Dhr. J. Honkoop BI RI, Soest | voorzitter
– Mevr. Mr. M.J. Bonthuis, Groningen

De geschillencommissie (GC)

De geschillencommissie van CRV heeft tot taak om geschillen tussen de coöperatie of haar bedrijf enerzijds, en haar leden en klanten anderzijds op te lossen zonder tussenkomst van de burgerlijke rechter. Daarnaast treedt deze commissie op als beroepscommissie voor bepaalde met name genoemde besluiten die door of namens het hoofdbestuur genomen zijn, waaronder die van de CTEG voor Nederland. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de ledenraad. Onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie is het lidmaatschap van een ander (dan GC) bestuurlijk orgaan van CRV of het bekleden van een door CRV bezoldigde functie. Minimaal één van de commissieleden is jurist.

Samenstelling GC (per 31-8-2017)
Mr. J. K. Verschoof, Wassenaar | voorzitter
H. J. A. van Schip, Beesd | lid
Prof. mr. D. W. Bruil, Aalten | plaatsvervangend voorzitter
J. A. van Harten-Schooten, Hoge-Hexel | plaatsvervangend lid
H. van de Water, Arkel | plaatsvervangend lid
Vacature